Ba chú ốc sên trong môi trường thiên nhiên đầy rộng lớn